Юнашки песни
Религиозни песни

"Груица юнак освобождава девойка от арапина", в: Качановский, В. "Памятники болгарскаго народнаго творчества. Выпуск І-й Сборник западно-болгарских песен с словарем", Санкт Петербург, 1882 година"

Мария Георгиева, 15 дек 1879 г.

Описание

На 15 декември 1879 г. руският славист Владимир Качановский записва юначката песен "Груица юнак освобождава девойка от арапина" от бобошевската народна певица Мария Георгиева:

Море Марко, море младый Марко!
Марко гради деветъ монастыра,
Десета е церква Марійца,
Та ги гради на друми широки;

Ете отадъ гиздава девойка
На Марка-те тія огóвораше:
«Богъ помогналъ, Марко, младый Марко!
Честиты-те деветъ монастыра,
Десета ти света Марійца;

Вѣрувашь ли Бога Единого,
Пріимашь ли светого Іована,
Да ме отешь одъ церна Арапина».
А Марко тія огóвораше:
Э ты-зе-ка, гиздаво девойче!

Та вѣрувамъ Бога Единого
И пріимамъ светого Іована;
Я си иди оште по-на-горе,
По-на-горе зелено ливáде,
Тамо има Груица дѣтенце:

Прострелъ си е той бѣли чадори,
Та си пасé деветъ враны кóни;
Ты си сѣдни подъ бѣли чадыри,
Оно тебе че да те оты».
Ни слушало, мори, ни чекáло,

Но си ойдé оште по-на-горе,
Ойде у зелено ливáде;
Тамъ найде тое бѣле чадыре,
Подъ чадыръ Груица-дѣтенце;
Девойче му тія оговораше:

«Богъ помогналъ Груица дѣтéнце!
Да прати ме Марко, младый Марко,
Да ме отешь одъ церны Арапинъ».
Груица и по тія оговóраше:
«Э ты-зе-ка, гиздаво девойче!

Я си сѣдни подъ бѣли чадыри,
Та препридашь тоя бѣли ибришимъ,
И ми подай лека буздогана,
Че пресрѣтна церна Арапина».
Па си станá Груица-дѣтенце,

Та пресрѣтна церна Арапина,
Та на нея тія говóраше:
«Э ты-зе-ка, церни Арапина!
Постой малко на бѣлега!
Та си ферли Груица дѣтенце,

Па си ферли съ лека буздогана,
Па си дерли фъ церна Арапина,
Накара го деветъ лакти у земя.
Та си станá Груи́ца дѣтенце,
Па си ойдé подъ бѣла чадера,

На девойче тія говóраше:
«Э ты-зе-ка, гиздаво девойче!
Дал че идешь при млады Марко,
Иль че сѣдышь подъ бѣл чадери?»
Проговори́ гиздава девойче:

«Э ты-зе-ка, Груица дѣтенце!
Не то ч’ идемъ при млады Марко,
Ни че сѣда подъ бѣл чады́ри,
Но че ида фъ церква Маріица».
Па станáло гиздаво девойче,

Та си ойде фъ церква Маріица,
Па си ойде, фъ церква флезна,
Прекерстисе и Богу се помóли:
«Леле Боже, леле мили Боже!
Язе нечу на земля младенéцъ,

Язе сакамъ небесá младенéцъ».
Прати Господъ той Божи Ангелъ,
Та и тури той златенъ вѣнéцъ,
Та и тури на война-та глава;
Пресѣдело гиздаво девойчé,

Пресѣдело два дни и двѣ ношти
Пресѣдело фъ церква Маріица;
Та си слезна светый апостолъ Петеръ,
Та си слезна светый апостолъ Павелъ,
Та земах̔а гиздаво девойче,

Та земах̔а изнесоха го у небеса.

            Посветилосе.

За автора

Мария Георгиева е народна певица от Бобошево.

Източник

Сканирана от оригинален екземпляр.