Юнашки песни

"Страхиля, страшный воевода; его смерть", публикувано в: Качановский, В. "Памятники болгарскаго народнаго творчества. Выпуск І-й Сборник западно-болгарских песен с словарем", Санкт Петербург, 1882 година

Михаил Белобрадович, 13 дек 1879 г.

Описание

На 13 декември 1879 г. Хаджи Михаил Белобрадович от Бобошево изпява песната "Страхил, страшен войвода" на проф. Владимир Качановский.

Страхиля страшна войвóда!
Што си посех̔налъ и повех̔налъ?
Далъ ти е пушка дотег̔нала,
Иль те сабля омерзнала,

Далъ ти е конче постанало,
Иль ти е булче домилѣло?
— «Акмаджакъ кучюкъ, барьяктаръ!
«Ни ми е пушка дотег̔нала,
Ни ми е сабля омерзнала,

Ни ми е конче постанало»,
Ни ми е булче домилѣло;
Акмаджакъ кучюкъ барьяктаръ!
Вчéра семъ миналъ—проминáлъ,
Презъ Рылска страшна планина,

Презъ хайдучки долины,
Презъ темны-те стервины;
Спадналъ семъ доле въ рѣка-та
При зелéна-та ливада,
Подъ дебела-та сѣнка:

Одкачилъ семъ рухо юначко,
Одкачилъ семъ сабля огнана,
Одкачилъ семъ пушка танкана,
Заспалъ семъ тамо въ ливадѣ —
Страшенъ сънъ сенилъ семъ:

«Страшно «потери» по менъ верви́
И тыя ми черны манафи«.
Проговорилъ Акмаджакъ кучюкъ барьяктаръ:
«Страхило, страшно войводо!
И тó ли да те учимъ?

Соблечи рухо юначко,
Извади оружіе страшно,
Облечи рухо прóстячко,
Сѣдви си на патъ
На керстопатъ;

Зéми си дервено пани́че;
Дека че мине «потера»,
Сѣки ште дарува те по гологанъ»
Сички «потера» извервé
И дариха го по гологанъ.

Черно циганче казáло
Казало на сильна «потери»:
«Вие когó дарихте?
То е самъ Страхиль,
Самъ страшна войвода!«

И тогай се вернала «потера»:
Одрѣзали му главá-та.
Страхиль си загналъ безъ глава
И това циганче, што казало,
Онъ му одралъ кожа со-съ кремикъ.

За автора

Михаил Белобрадович е български народен певец и разказвач от Бобошево.

Източник

Сканирано от оригинален екземпляр.