Юнашки песни

"Турецкіе жандармы отыскиваютъ Дима джелепина, семь лѣтъ неплатившаго бѣглика", публикувано в: Качановский, В. "Памятники болгарскаго народнаго творчества. Выпуск І-й Сборник западно-болгарских песен с словарем", Санкт Петербург, 1882 година

Христина Стойчева, 29 дек 1879 г.

Описание

На 29 декември 1879 г. народната певица от с. Рила Христина Стойчева изпява юначката песен "Турецкіе жандармы отыскиваютъ Дима джелепина, семь лѣтъ неплатившаго бѣглика" пред руския славист проф. Владимир Качановский.

Димоле, Димо джелéпинъ.
Заптисалъ Димо заптисалъ
На цара бѣгликъ да недáва
Одъ сѣдемъ годинъ на овáмо.

Царь му запрашта, запрашта
До седемдесе сеймени
И седемъ булюкъ-баши:
«Идете, Димо найдéте,
Я му глава земете,

Яли живъ го докарайте».
Станаа сеймени ойдóа;
Минаа поле широко,
Влезнаа у гора зелéна;
Провикнаа се сеймене:

«Димоле, Димо джелéпинъ!
Дека си, да се обадишь?
Ние сме млады тергóвци
Стóка-та ти кýпиме».
Димо на планина сѣдеше,

Свое стадо пасéше;
Надъ то рече: «млады тергóвци»,
И Димо се обади:
«Язе Васъ познáвамъ,
Какви́ сте тергóвци,

Каквá стóка те кýпите!
Сеймене, млады левене!
А̔йде назадъ верныте,
Што-то сте пóмлады,
Нежалите младóсть-та,

И постаріи—децá-та!»
Сеймене му говорить:
«Жалеме, Димо, жалеме,
Одъ цара мира нéмаме:
Царь ни запрашта, запрашта,

Я глава да ти земемъ,
Я живъ да те кáраме».
— Айде се назадъ вернете,
Я да си посправимъ кончé-то,
И да се облéчемъ контóшо,

Што ми е контошь до пóясъ,
И на контóше каплама,
Одъ седемъ иечки кóжи-те
А одъ седемдесе мечéта».
И стана Димо, та ойде;

Додекъ сеймени да ойдатъ,
А Димо ги превари;
О далекъ иде и вика:
«Цару-ле, цару честíты!
Отвори царски капíи!»

Какво е го царо видѣлъ,
Па на Димо вели-говори:
«Верни се, Димо, нетю те»;
А Димо му говори:
«Почекай, цару честиты,

Да піе кафé-петъ пáри».
Пай проговóри цáро:
«Вернисе, Димо, вернисе,
Зеръ не можемъ, да те гледамъ:
Оти ми е сéрце плашли́во;

Товари азнá петъ товары,
Само назадъ се пóверни».
И товари Димо петъ тóвары,
И се назадъ поверна,
И се верна при стадо си.

За автора

Христина Стойчева е народна певица от с. Рила.

Източник

Сканирана от оригинален екземпляр.